سرخط خبرها

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »

گزارش:آغاز برداشت پیاز درشهرستان اقلید

به گزارش کلید فارس(وبسایت اطلاع رسانی استان فارس) : برداشت پیاز در شهرستان اقلید شروع شد . به گفته ی مهندس میرطالبی معاون جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  شهرستان اقلید قطب تولید پیاز در استان فارس است و پیش بینی می شود کشاورزان اقلیدی امسال بیش از ۲۴هزار تن پیاز را ...

ادامه نوشته »